Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

27.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 144

Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen

HEL 2014-012516 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin ja Espoon väliseen Länsimetro Oy:tä koskevaan osakassopimukseen tehtävän lisäyksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan lisäyksen osakassopimukseen ja tekemään siihen ja sen liitteenä olevaan yhtiöjärjestysluonnokseen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki hyväksyy omalta osaltaan luonnoksen mukaisen lisäyksen tekemisen Länsimetro Oy:n osakassopimukseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen_luonnos

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita.

Länsimetro Oy työllistää kahdeksan henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (28 %) ja Espoon kaupunki (72 %).

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat 25.8.2014 allekirjoittaneet sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimuksessa on mm. sovittu, että valtio osallistuu Länsimetron jatkeen, Matinkylä – Kivenlahti, rahoittamiseen 30 prosentin rahoitusosuudella.

Länsimetron jatke on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Länsimetro Oy:n toimesta ja taseeseen samalla tavalla ja ehdoin kuin aikanaan Helsingin metron jatkaminen Ruoholahdesta Matinkylään.

Länsimetro Oy toteuttaa Länsimetron jatkeen yhtiön taseeseen 6.6.2007 allekirjoitetussa osakassopimuksessa sovitulla tavalla ja ehdoin, kustannusten jakautuessa jatkossakin osakassopimuksessa määritellyn alueellisen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Osakassopimukseen tehtävän lisäyksen yhteydessä kaupungit sitoutuvat muuttamaan Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestystä oheisen luonnoksen mukaisesti. Espoon kaupunki merkitsee Länsimetron jatketta vastaavat yhtiön uudet osakkeet, jolloin Helsingin omistusosuus yhtiöstä laskee noin 15 prosenttiin.

Osakassopimuksen lisäystä koskeva asia on valmisteltu kaupunginkansliassa oikeuspalvelut-osaston sekä talous- ja suunnitteluosaston yhteistyönä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen_luonnos

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566