Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

26.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 97

Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenen vaihdos

HEL 2014-003294 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Länsimetro Oy:n hallituksen jäseneksi yksikön johtaja Pekka Sirviön Matti Lahdenrannan tilalle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Länsimetro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 10.2.2014 § 13 käsitellyt Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenten valinnan. Koska hallituksen jäseneksi valittu toimitusjohtaja Matti Lahdenranta eroaa toimitusjohtajan tehtävästä 1.7.2014 lukien ja jää eläkkeelle 31.12.2014, on hänen tilalleen tarpeen valita uusi hallituksen jäsen. Länsimetro Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi esitetään nimettäväksi DI, yksikön johtaja Pekka Sirviö, joka toimii liikennelaitos –liikelaitoksen HKL-Raitioliikenne -yksikön johtajana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Länsimetro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ao. henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.05.2014 § 92

HEL 2014-003294 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566