Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

28.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2014-001109 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 17.2.2014 nimettyjen lisäksi nimetä Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäseniksi:

-        Petri Niittymäki, senior vice president, TeliaSonera Finland Oyj

-        Janne Yli-Äyhö, johtaja, Oy Yleisradio Ab

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta on viime vuosina fokusoitunut voimakkaasti kaupunki-innovaatioihin erikoistuneeksi palvelukehittäjäksi. Yhtiön nykyistä kolmiportaista hallintomallia tullaan yksinkertaistamaan ja luovutaan osaltaan päällekkäisistä päätöksenteontasoista. Hallintouudistuksen tavoitteena on myös saada yhtiön hallintomalli vastaamaan paremmin osakeyhtiölain vaatimuksia.

Konsernijaoston kokouksessa 17.2.2014 (§ 23) yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo ja konsernilakimies Atte Malmström.

Hallituksen kokoonpanoa esitetään täydennettäväksi kahdella uudella kumppaniyritysten edustajista valitulla jäsenellä: senior vice president Petri Niittymäki, TeliaSonera Finland Oyj ja johtaja Janne Yli-Äyhö Oy Yleisradio Ab.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.02.2014 § 23

HEL 2014-001109 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

10.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566