Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2014

HEL 2014-004318 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallitukseen jäseneksi konsernijaoston 10.2.2014 § 13 ehdottamien henkilöiden lisäksi kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu 28.3.2014

2

Esityslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 10.2.2014 § 13 käsitellyt rakennus- ja ympäristötoimen toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajien määräämisen ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien valinnan. Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n hallitukseen nimettiin tuolloin kaksi henkilöä, koska yhtiöjärjestyksen muutosasia on vireillä. Yhtiöjärjestyksen muutosta ei kuitenkaan vielä ole tehty, joten yhtiön 16.4.2014 klo 9.30 pidettävässä yhtiökokouksessa tulisi hallitukseen nimetä vähintään kolme jäsentä nykyisen yhtiöjärjestyksen perusteella.

Konsernijaoston 10.2.2014 § 13 tekemää päätöstä on täydennettävä päätöksessä mainitulla tavalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu 28.3.2014

2

Esityslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566