Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Yhtiökokousta koskevan päätöksen korjaaminen

HEL 2014-001109 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa Helen Sähköverkko Oy:n yhtiökokouksessa ehdottamaan, että Helen Sähköverkko Oy:n tilintarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan päätöksen 27.11.2013 mukaisesti BDO Finn Partners Oy Ab päävastuullinen tiintarkastaja Pertti Hiltunen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 10.2.2014 (§ 12 edustajien nimeäminen tytäryhteisöjen toimielimiin) mm. kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan Helen Sähköverkko Oy:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:tä. Tehtyä päätöstä esitetään korjattavaksi siten, että Helen Sähköverkko Oy:n tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi tarkastuslautakunnan päätöksen 27.11.2013 mukaisesti BDO Finn Partners Oy Ab päävastuullinen tiintarkastaja Pertti Hiltunen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomainen

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.02.2014 § 23

HEL 2014-001109 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

10.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566