Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/9

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäsenen muutos

HEL 2014-005067 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2014 ehdottamaan, että hallituksen varajäseneksi valitaan linjajohtaja Liisa Pohjolainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 10.2.2014 (§ 12 kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen yhteisöjen toimielimiin) kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäseneksi nimetään opetusviraston kehittämisjohtaja Paula Sermilä. Paula Sermilä siirtyy eläkkeelle 16.6.2014.

Tehtyä päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäseneksi valitaan opetusvirastosta linjajohtaja Liisa Pohjolainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566