Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/7

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2014-004083 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Culminatum Innovation Oy Ltd:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Culminatum Innovation Oy Ltd:n vuosikatsaus 2013

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Culminatum Innovation Oy Ltd on julkisrahoitteinen, voittoa tavoittelematon alueellinen kehitysyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä Uudellamaalla, edistää korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä katalysoida tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkishallinnon vuorovaikutusta Uudellamaalla. Yhtiön toimialana on harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa.

Yhtiön rahoitus tulee valtiolta, alueen kaupungeilta ja kunnilta. Pääosa volyymista muodostuu hankerahoituksesta.

Yhtiö toteutti vuosina 2007–2013 työ- ja elinkeinoministeriön osaamiskeskusohjelmaa. Vuoden 2014 puolelle jatkuvat osaamiskeskusohjelman hankkeet on jo siirretty ja siirretään pääasiallisesti muille toteuttajille. Osa hankkeiden henkilöstöstä siirtyy hankkeiden mukana tai saa uuden työpaikan toteuttajaorganisaatiossa. Yhtiön toimintaa jatketaan 30.6.2014 asti, jolloin Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminta nykyisessä muodossaan päättyy. Yhtiön hallinnointitehtävien hoitamisesta ajanjaksolle 1.7.2014-30.6.2015 on hallituksen päätöksen mukaisesti käynnistetty neuvottelut yhtiön suurimman omistajan Uudenmaan liiton kanssa.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Uudenmaan liitto (24,98 %), Helsingin kaupunki (8,12 %) sekä Helsingin yliopisto (8,12 %).

Yhtiön vuoden 2013 liikevaihto oli 6,6 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa vuonna 2012). Tilikauden tulos osoitti voittoa 224 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2012). Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 35 työntekijää.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski ja hallituksen varapuheenjohtaja, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva antavat konsernijaoston kokouksessa selostuksen yhtiön ajankohtaisista aiheista ja esittävät alustavia ajatuksia pks-kehitysalustan luomisesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Culminatum Innovation Oy Ltd:n vuosikatsaus 2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566