Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/8

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan jäsenen valinta

HEL 2014-004470 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan jäseneksi valitaan henkilöstöjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen apuelimenä toimii neuvottelukunta, joka tehtävänä on toimintaohjeensa mukaan antaa hallitukselle lausuntonsa yhtiön strategian muuttamisesta, henkilövuokrausta koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta, yhtiön budjetin ja toimintasuunnitelman perusteista, veloitushintojen muuttamisesta ja muista yhtiön hallituksen määrittelemistä asioista. Toimintaohjeen mukaan jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen.

Yhtiön hallituksen jäsenet on nimetty aikaisemmin konsernijaoston kokouksessa 10.2.2014. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin henkilöstöjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566