Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallituksen jäsenen ja varajäsenen eronpyynnöt ja tilalle nimettävät jäsen- ja varajäsenehdokkaat

HEL 2014-004844 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä ehdolle Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen jäseneksi Mika Lindbladin eroa pyytäneen Janne Ollikaisen tilalle, ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Laura Yrjölän eroa pyytäneen Pirjo Mohamedin tilalle, molemmat vuonna 2016 päättyväksi kaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa hallitukseen valittavia kaupungin edustajia yhdistyksen päätöksenteossa ottamaan huomioon, että Helsingin edustajien sitoutuminen päätöksenteossa merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö, Janne Ollikainen

2

Eronpyyntö, Pirjo Mohamed

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Eroavat jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudet jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 15.4.2013 (86 §) mm. nimetä ehdolle yhdistyksen hallituksen jäseneksi Janne Ollikaisen (SDP) ja tämän varajäseneksi Pirjo Mohamedin (SDP). Molemmat hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi yhdistyksessä valitut henkilöt pyytävät eroa tehtävistään yhdistyksessä ajankäytöllisistä syistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö, Janne Ollikainen

2

Eronpyyntö, Pirjo Mohamed

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan virkistysalueyhdistys

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Eroavat jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Uudet jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566