Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/1

 

14.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Halla-ahon ja Torstin sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Pajamäen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566