Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/6

 

24.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Osakkuusyhteisöraportti 2-2013

HEL 2014-001364 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 2-2013 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 2_2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2013 osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 2_2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566