Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

24.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Tytäryhteisöraportti 4/2013

HEL 2014-003284 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 4/2013 tiedoksi kehottaen samalla Helsingin Bussiliikenne Oy:tä, Mitox Oy:tä, Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 4/2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuodelta 2013. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 4/2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianomaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566