Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/7

 

24.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

PKS-yhteisöraportti 3-2013

HEL 2014-001362 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3-2013 tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS-yhteisöraportti 3_2013

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2013 osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

PKS-yhteisöraportti 3_2013

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566