Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin yhtiökokous

HEL 2014-002494 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin yhtiökokouksessa

- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- yhtiökokousedustajaa esittämään Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin hallitukseen puheenjohtajaksi Yrjö Judström ja jäseneksi Päivi Kontro, molemmat liikennelaitos -liikelaitoksesta sekä tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Mikko Rytilahti).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 10.2.2014 rakennus- ja ympäristötoimen toimialan tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden osalta hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osalta esitetään tehtäväksi uusi päätös.

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 50 % ja Espoon kaupungin 50 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle, joten 2014 hallituksen puheenjohtajan nimeää Espoo. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin ja Espoon edustajat ovat sopineet, että nyt valittava tilintarkastaja valitaan aluksi Helsingin toimesta.

Yhtiön osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä. Tilintarkastajan palkkio on ollut 2150 euroa.

Tilintarkastajan nimi on korjattu oikeaksi. Lisäksi on huomioitu yhtiökokousedustajalle annettavissa kehotuksissa, että yhtiö on kaupungin osakkuusyhtiö eikä tytäryhtiö.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566