Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Konsernijaoston 10.2.2014 § 13 tekemän päätöksen muuttaminen/Helsingin Bussiliikenne Oy

HEL 2014-002383 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 10.2.2014 § 13 tekemäänsä päätöstä tytäryhtiöiden hallitukseen valittavista henkilöistä siten, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen esitetään valittavaksi Minna Isoahon tilalle Merja Sohlberg.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eropyyntö Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsen Minna Isoaho on ilmoittanut 20.2.2014, ettei hän enää ole käytettävissä bussiyhtiön hallitukseen. Isoahon ilmoitus on liitteenä 1.

Konsernijaosto on 10.2.2014 päättänyt rakennus- ja ympäristötoimen toimialan tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajista ja hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta. Päätöstä esitetään muutettavaksi Minna Isoahon ilmoituksen johdosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eropyyntö Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallituksen jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566