Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

HUS:n vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2014-001405 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri -kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2015 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa HUS:n vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohtia.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa palvelujen ostot HUS:lta ovat 519,8 miljoonaa euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566