Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/4

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

PosiVire Oy, varsinainen yhtiökokous 24.3.2014 sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2014-002012 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osaston edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2014 yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä vuoden 2014 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi

- osastopäällikkö Tiina Mäen sosiaali- ja terveysvirastosta

- controller Pia Halisen kaupunginkansliasta ja

- talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lindin sosiaali- ja terveysvirastosta

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg).

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa osakeyhtiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lopuksi konsernijaosto päätti kehottaa osakeyhtiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot yhtiöjärjestyksen 9 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

PosiVire Oy yhtiökokouskutsu 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

PosiVire Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin ja HUS:in omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen osakkeenomistajilleen. Yhtiö tarjoaa työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä ja HUS kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi esitetyt henkilöt perustuvat ao. virastojen esityksiin.

Tarkastuslautakunta on nimennyt päätösehdotuksessa mainitun yhtiön PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi.

PosiVire Oy:n hallitus esittää, että tilikauden voitto 197 180,08 euroa kirjataan vapaan pääoman lisäykseksi, ja että osinkoa ei jaeta.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2§:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä
hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa. Posivire Oy:ltä saadun tiedon mukaan palkkio vuonna 2013 pidetyistä neljästä hallituksen kokouksesta on ollut 200 euroa/kokous/hallituksen jäsen. Puheenjohtajalle ei ole maksettu erillistä vuosipalkkiota.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

PosiVire Oy yhtiökokouskutsu 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

PosiVire Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566