Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/3

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Edustajien nimeämistä Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2014 - 2015 koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2014-000352 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 10.2.2014 § 17 tekemäänsä päätöstä yhden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämisen osalta ja valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen: 

- jäseneksi arviointipäällikkö Riina Liljan tilalle pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtaja Leena Pohjolan, kaikki sosiaali- ja terveysvirastosta.   

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys 18.2.2014_allekirjoittamaton

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää (18.2.2014) päätösehdotuksesta ilmenevää muutosta Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen kaksivuotiskauden 2014 - 2015 kokoonpanoon. Viraston esitys on liitteenä. Hallituksen kaksivuotiskausi alkaa säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan viimeistään huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa.   

Konsernijaoston 10.2.2014 § 17 päätös Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen 2014 - 2015 jäsenten ja tilintarkastajan nimeämisestä sisältyy päätöshistoriaan. Päätöstä on tarpeen muuttaa yhden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.   

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sosiaali- ja terveysviraston esitys 18.2.2014_allekirjoittamaton

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2014 § 17

HEL 2014-000352 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Hannu Juvonen henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Idän palvelualuejohtaja Merja Etholén-Rönnberg henkilökohtaisena varajäsenenään etelän palvelualuejohtaja Arja Peiponen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta. 

Arviointipäällikkö Riina Lilja henkilökohtaisena varajäsenenään pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytinen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2014. 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.  

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566