Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/2

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 48

Kaupungin edustajan nimeämistä Lilinkotisäätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2013-013227 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 17.12.2012 § 190 tekemäänsä päätöstä Lilinkotisäätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä Jarmo Räihän tilalle osastopäällikkö Pia Sutisen sosiaali- ja terveysvirastosta Lilinkotisäätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2015 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti todeta, että Pia Sutisen henkilökohtainen varajäsen on vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckström sosiaali- ja terveysvirastosta.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2014 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Vielä konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Konsernijaosto päätti 17.12.2012 § 190 nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän yhdeksi kolmesta Helsingin kaupungin nimeämästä jäsenestä Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2015. Räihän henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin johtava sosiaalityöntekijä Jonna Weckström. Lilinkotisäätiöstä saadun tiedon mukaan johtava asiantuntija Jarmo Räihä on Lilinkotisäätiön hallituksen kokouksessa 9.12.2013 ilmoittanut eroavansa Lilinkotisäätiön hallituksesta ja siirtyvänsä pois Helsingin kaupungin palveluksesta. Konsernijaoston 17.12.2012 § 190 tekemää päätöstä on tarpeen muuttaa Lilinkotisäätiön hallituksen varsinaisen jäsenen nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esittelijä toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on 30.10.2013 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2014.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa. Lilinkotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2013 pidetyistä kuudesta (lisäksi vuosikokous ja ylimääräinen vuosikokous) hallituksen kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 30.10.2013 § 115

HEL 2013-013227 T 00 01 06

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2014.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566