Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Konsernijaoston 17.3.2014 kokouksen peruminen

Päätös

Konsernijaosto päätti perua 17.3.2014 pidettäväksi ilmoitetun kokouksensa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/konsernijaosto

+358 9 655 783

 

FI02012566