Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/5

 

10.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajien valinta vuodeksi 2014

HEL 2014-002014 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi  vuodeksi 2014 KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja KHT Heidi Vierros) sekä varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen
tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön 13 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Seniorisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiön hoivayksiköissä hoidetaan muistisairautta sairastavia ja vaikeasti toimintarajoitteisia vanhuksia.

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupunginhallituksen valitsemat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta on 27.11.2013 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajat vuodeksi 2014.

Esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja / tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen
tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun
mukaan.

Samalla esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä
hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on2185 euroa. Seniorisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2013 pidetyistä seitsemästä (lisäksi yhteinen seminaari) hallituksen kokouksesta on maksettu tässä mainittujen
päätösten mukaisesti.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Seniorisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

KPMG Oy Ab

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566