Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

24.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle vuodeksi 2014

HEL 2013-013230 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2014 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön 10 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin 400-vuotiskotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä. Säätiöllä on sääntöjen 12 §:n mukaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen ja hänen varamiehensä Helsingin kaupunginhallitus valitsee vuosittain. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Tarkastuslautakunta on 30.10.2013 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2014.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja / tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun  mukaan.

Lisäksi esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa.
Helsingin 400-vuotiskotisäätiön sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa enintään edellä mainitut palkkiot. Vuonna 2013 kokouksista (yhdeksän hallituksen kokousta) on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 125 euroa ja puheenjohtajalle 145 euroa. Puheenjohtajalle on maksettu 4370 euroa vuosipalkkiota.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin 400-vuotiskotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 30.10.2013 § 112

HEL 2013-013230 T 00 01 06

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan vuodeksi 2014.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566