Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/9

 

24.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39

Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014

HEL 2014-001919 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

A

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa, ja tilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

B

Konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:

Herttoniemen Pysäköinti Oy

Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy

Kallahden Pysäköinti I

Kallahden Pysäköinti II

Keskeisenrannan pysäköinti Oy

Kiinteistö Oy Kaupinparkki

Kivikon Pysäköinti I

Kivikon Pysäköinti II

Kytösuontien Pysäköinti Oy

Latokartanon Pysäköinti Oy

Länsi-Pasilan autopaikat Oy

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy

Malminkadun Pysäköinti Oy

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Ruoholahden Pysäköinti Oy

Salmisaaren Pysäköinti Oy

Strömbergin pysäköinti Oy

Säterintie 12 Autopaikat Oy

Tilkankadun Pysäköinti Oy

Tulisuontien Pysäköinti Oy.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Pysäköintiyhtiöt 2014, Kaj

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien on valmisteltu kokonaisuutena konsernijaoston päätettäväksi.

Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista.

Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttärentyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla.

Kaupungin mukanaolo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.

Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.

Samalla todetaan, että konsernijaosto päätti kaksi vuotta sitten yhtiökokouspäätöstä tehdessään olla käyttämättä kaupungin oikeutta nimetä hallituksen jäsenehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta. Päätös toistetaan tässä.

Arabian Palvelu Oy, joka vastaa mm. alueen pysäköinnin järjestämisestä ja yhteis- ja kerhotilojen hallinnoinnista, on vielä kaupungin ja rakennuttajien hallinnossa, mutta yhtiön hallitukseen on  lisätty alueen asuntokiinteistöjen edustusta silmällä pitäen tulevaa yhtiön luovuttamista kokonaan asuinkiinteistöjen omistukseen ja hallintoon. Asukasedustajat on nimetty alueen yhtiöiden kokouksissa, mutta kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on tehnyt yhtiökokouksessa ehdotuksen myös näistä jäsenistä.

Koska Arabianrannan alueen toteuttaminen mm. yhteistilojen osalta on vielä kesken, yhtiötä ei kuitenkaan vielä ole tarkoituksenmukaista luovuttaa, vaan tässä vaiheessa esitetään vanhan hallituksen jatkamista entisellään myös asukasedustajien osalta.

Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja
konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Pysäköintiyhtiöt 2014, Kaj

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566