Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/7

 

24.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Osakkuus- ja muiden yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014, Kaj-toimiala 

HEL 2014-001917 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia liitteessä 1 mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2014 varsinaisissa yhtiökokouksissa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

esittämään, että Helsingin edustajat yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti, ja tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotusten mukaisesti.

B

Konsernijaosto päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylälle, että kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ja tilintarkastajana ovat liitteestä 1 ilmenevät henkilöt (otteen mukaan ao. osa liitteestä).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuus- ym. yhtiöt 2014, Kaj

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osakkuusyhtiöt

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Yhtiö hallitsee vuokraoikeudella Tapulikaupungin tontti 40101/3 sillä sijaitsevine rakennuksineen, jossa liiketilojen lisäksi sijaitsee kirjasto ja nuorisotila. Kaupungin omistusosuus on 49,4 % yhtiön osakekannasta.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksestaan 130 euroa ja jäsenille 123 euroa kokoukselta.

Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus

Yhtiö hallitsee tonttia 47203/7 ja sillä sijaitsevaa rakennusta. Paikalla toimii kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellari, jonka puitteissa on toimintaa mm. sosiaalivirastolla, päävuokralaisena Helsingin Kulttuurikeskus, joka ylläpitää siellä Mellupistettä.

Kaupunki omistaa 27,2 % yhtiön osakekannasta.

Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Paloheinän tonttia 335054/9 ja omistaa sillä olevat rakennukset.

Yhtiön tiloissa toimii Paloheinän palvelukeskus terveysasemineen ja kirjastoineen. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista suoraan 28,45 % ja yhdessä konserniyhtiönsä kanssa 76,55 %.

Kiinteistö Oy Säterintie 2

Yhtiö omistaa tontit 37041/9 ja 10 niillä sijaitsevine rakennuksineen.

Tontilla 10 toimii mm. Pukinmäen terveysasema hammashoitoloineen ja kotihoidon yksiköineen. Kaupungin suorassa omistuksessa on 21,96 % ja konsernina yhteensä 64,66 % yhtiön osakekannasta.

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo

Yhtiö hallitsee Puistolan aseman vieressä sijaitsevaa tonttia, ja rakennusta, jossa toimii mm. Puistolan terveysasema.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 49,4 %.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 120 euroa ja jäsenille 100 euroa kokoukselta.

Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8

Yhtiö hallitsee vuokralla tonttia 46162/1 ja omistaa sillä olevat rakennukset. Kaupunki hallitsee omistamiensa osakkeiden kautta tontilla sijaitsevaa päiväkotirakennusta. Kaupunki omistaa 20 % yhtiön osakekannasta.

Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylä

Yhtiö hallitsee kaupungin vuokratonttia 54100/3 sekä omistaa ja hallitsee tontille
rakennettuja asuinrakennuksia, joista vuokraa asuntoja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää yhden hallituksen neljästä varsinaisesta jäsenestä sekä yhden varajäsenen, minkä lisäksi yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa, joista Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä toinen.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13 a

Yhtiö hallitsee Musiikkitalon tonttia rakennuksineen. Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 26,16 %.

Lehtisaaren Huolto Oy

Yhtiön toimialana on huolehtia yhteenliittymänä Helsingin kaupungin Lehtisaaren katujen kunnossa- ja
puhtaanapidosta sekä mahdollisesta muustakin huoltotoiminnasta sekä hallita ja käyttää Lehtisaaressa
sijaitsevaa kallioväestönsuojaa.

Kaupungin omistusoikeus yhtiöstä on 27,50 %.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 euroa ja jäsenille 80 euroa kokoukselta.

Siltakeskus Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Suutarilan tontteja 40005/5, 8, ja 9 sekä niille rakennettuja neljää rakennusta. Kaupunki hallitsee osakeomistuksensa, 26 % osakekannasta, perusteella tontilla 9 sijaitsevan päiväkodin tiloja, minkä lisäksi konserniyhteisönsä Urheiluhallit Oy:n kautta Siltamäen urheiluhalleja.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 200 euron palkkio kokoukselta.

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo

Kaupungin omistusoikeus yhtiöstä on alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 euroa ja jäsenille 140 euroa kokoukselta.

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiö

Yhtiö omistaa Harjun kaupunginosan tontin 359/13 sillä olevine rakennuksineen.

Kaupungin osakkeet oikeuttavat hallitsemaan terveysaseman ja kotisairaanhoitoaseman huoneistoja. Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen tulee valita yksi varsinainen ja yksi varajäsen sekä yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä.

Hallitusjäsenten palkkio perustuu yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 100 euroa kokoukselta.

Lopuksi

Liitteessä 1 on luettelo hallituksen jäseniksi osakkuusyhtiöihin seuraavalle hallituskaudelle nimettävistä henkilöistä.

Kiinteistö Oy Vuosaaren nuorisokylän hallitukseen nimettävät hallituksen jäsen ja tilintarkastaja vain ilmoitetaan yhtiölle, jonka tulee yhtiökokouksessaan nämä kaupungin nimeäminä valita.

Hallitusten jäsenten palkkiot määräytyvät näissä yhtiöissä kaupunginhallituksen  mukaisesti, ellei edellä yhtiön kohdalla toisin mainita.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004 (1119 §) päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista.

Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §).

Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio,
joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Liitteessä lueteltujen osakkuusyhtiöiden lisäksi kaupunki on osakkaana lukuisassa määrässä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä, esimerkiksi noin 300:ssa Hitas-yhtiössä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kaupungin etu on sitä vaatinut  tai yhtiökokous on muuten nähnyt kaupungin edustuksen yhtiön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja päättänyt valita kaupungin edustajan toimielimiin. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuus- ym. yhtiöt 2014, Kaj

Tiedoksi; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Talous- ja suunnitteluosasto

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Oikeuspalvelut

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566