Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/8

 

24.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38

Tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

HEL 2014-001913 T 00 01 05

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita:

1

Edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteiden mukaisesti, ja tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastuslautakunnan ehdotusten mukaisesti.

4

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

5

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

6

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

7

Ehdottamaan, että yhtiökokous kehottaa hallitusta asettamaan toiminnalleen tavoitteeksi vähintään yhden prosentin tuottavuuden nousun.

8

Ehdottamaan, että seuraavassa mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille sitovaksi tavoitteeksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousun enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinnousun verran: Finlandiatalo Oy, Helsingin Leijona Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy, Kiinteistö Oy Tennispalatsi, Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo, Kiinteistö Oy Tennispalatsi ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy.

9

Ehdottamaan, että kohdassa 8 mainittujen yhtiöiden yhtiökokoukset asettavat yhtiöiden hallituksille tavoitteiksi tuottavuusmittauksen kehittämisen, asukastyytyväisyysmittauksen kehittämisen ja energiankulutuksen osalta sen, että kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

10

Ehdottamaan, että yhtiökokouksissa hallituksille asetetaan seuraava vuokrausastetta koskevat vähimmäistavoitteet: Finlandiatalo Oy:lle 45 %, Helsingin Leijona Oy:lle 90 %, Kiinteistö Oy Kaapelitalolle, että vuokrausaste säilyy edellisen vuoden tasolla ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:lle 97 %.

11

Ehdottamaan, että Helsingin Väylä Oy:n hallitukselle asetetaan tavoitteeksi edesauttaa mahdollisimman laajan käyttäjäpiirin sitouttamista keskustan huoltotunnelin käyttöön.

12

Ehdottamaan, että yhtiökokous asettaa Kiinteistö Oy Helsingin toimitilojen hallitukselle muuksi tavoitteeksi sen omistamien kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutuksen.

13

Ehdottamaan, että toimitusjohtajan palkkaa tarkistettaessa noudatetaan työmarkkinoiden yleistä linjaa, ellei konsernijohto erityisestä syystä katso muuta tarpeelliseksi.

B

Konsernijaosto päätti valita seuraavaksi yksivuotiskaudeksi Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön hallitukseen liitteestä 1 ilmenevät puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, sekä tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeämät tilintarkastajat.

Samalla konsernijaosto kehottaa säätiötä toimimaan kustannustehokkaasti ja kestävästi. Tavoitteena toiminnassa tulee pitää eri taiteenalojen tasapuolisesta edustusta vuokralaisia valittaessa ja nopeaa valintaprosessia vuokralaisten vaihtuessa. Lisäksi tavoitteena on huolehtia talon hyvästä kunnosta noudattamalla 17.11.2011 päivätyn kuntoarvion mukaista korjaussuunnitelmaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöt 2014, Kaj

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt

Asunto Oy Jokikarhu

Yhtiö omistaa Östersundomissa tilan, joka on hankittu osana Östersundomin maanhankintaa vastaisia tarpeita varten. Yhtiö on hallinnon keventämiseksi jatkossa tarkoitus fuusioida toiseen vastaavaan kaupungin kokonaan omistamaan Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Asunto-osakeyhtiö omistaa Punavuoren tontin 112/6 ja sillä olevan asuinrakennuksen, jossa toimii opetusviraston ruotsinkielinen päiväkoti Daghemmet Axel.

Kaupunki omistaa 55,4 % yhtiön osakekannasta.

Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita.

Finlandia-talo Oy

Yhtiö vuokraa tiloja ja ulkoalueita sekä myy tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Helsingin V yhteiskoulun talo Oy

Yhtiön hallitsee vuokraoikeuden nojalla Malminkartanon tontteja 33231/5 ja 33232/2 sekä omistaa tonteilla olevat koulurakennukset ja vuokraa niitä yksityisen Apollon Yhteiskoulun käyttöön.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 200 euroa kokoukselta.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Säätiö hallitsee vuokraoikeudella Vuosaaren tonttia 54298/1 ja omistaa sillä sijaitsevan taiteilijoille suunnitellun asuintalon, minkä lisäksi säätiön omistuksessa ja hallinnassa on vanha huvilarakennus puiston keskellä sijaitsevalla tontilla 54297/1.

Säätiön tavoitteeksi on asetettu kustannustehokas ja kestävä toiminta. Eri taiteenalojen on oltava tasapuolisesti edustettuina vuokralaisia valittaessa ja nopea valintaprosessi vuokralaisten vaihtuessa. Lisäksi tavoitteena on huolehtia talon hyvästä kunnosta noudattamalla tehdyn kuntoarvion mukaista korjaussuunnitelmaa.

Säätiön vuosikokous pidetään keväällä 2014. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunki. Säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuoden mittainen. Hallituksessa on kolme valtuustoryhmien nimeämää edustaa ja kaksi virkamiesedustajaa, kaikki henkilökohtaisine varajäsenineen.

Helsingin Leijona Oy

Yhtiön toimialana on keskustakortteleissa olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen sekä ulosvuokrattavien tilojen hallinnointi.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Viikin tontteja 36190/1 ja 2 ja hallitsee omistusoikeudella niille rakennettuja kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita Viikin alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka osakkeista kaupunki omistaa 52,2 %, Helsingin yliopisto 43,3 % ja Helsinki Business and Science Park Ltd Oy 4,5 %.

Helsingin Väylä Oy

Yhtiö hallitsee vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennetun maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylän.

Yhtiö ylläpitää, hoitaa ja huoltaa väylää, vastaa sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä luovuttaa väylän käyttö- ja hallintaoikeuksia edelleen kaupungille ja muille käyttäjille. Yhtiön hallinnoiman huoltotunnelin käyttäjämäärä on jäänyt suunniteltua vähäisemmäksi, jolloin myöskään huoltoväylälle asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu. Yhtiön tuleekin yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa jatkaa työtä käyttäjämäärän kasvattamiseksi.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Yhtiö omistaa, toteuttaa, hallinnoi ja ylläpitää Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Tässä vaiheessa kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, mutta Jätkäsaaren rakentuessa alueen yhtiöt liittyvät siihen osakkaiksi.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Yhtiö omistaa, toteuttaa, hallinnoi ja ylläpitää Kalasataman uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Tässä vaiheessa kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, mutta Jätkäsaaren rakentuessa alueen yhtiöt liittyvät siihen osakkaiksi.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Villamonte

Yhtiö on muodostettu maakauppojen kautta Helsingin Östersundomista kaupungin omistukseen siirtyneistä yhtiöistä. Yhtiön mailla on lähinnä kesämökkirakennuksia, mutta ne on hankittu alueen tulevan uuden maankäytön järjestämiseksi.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Yhtiö omistaa Vantaalla kiinteistön, jossa toimii Palmian ruokapalvelutehdas "Catering Pakkala".

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Hansasilta

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden perusteella Itäkeskuksen Hansasillan tonttia ja omistaa ja hallitsee tontilla olevan sillan liikenne- ja liiketiloja.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa. Yhtiön hallituskausi on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksivuotinen, joten nykyiset jäsenet jatkavat.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Kampin tonttia 179/11, ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta, sekä omistaa tontille ja osin katualueen alle sijoittuvan rakennuksen. Talossa on sosiaaliviraston eri vastuualueiden toimipisteitä, Kampin palvelukeskus sekä liikuntaviraston harjoitushalli ja uima-allas, ja pohjakerroksessa lisäksi autohalli.

Kaupunki omistaa autohalliosakkeita lukuun ottamatta koko yhtiön.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat, jonka toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja ja omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistuksessa on kaupungin eri palveluntuottajien käytössä olevia toimitiloja ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö tuottaa myös isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille, ja rakennuttaa tarvittaessa taseeseensa otettavia uusia toimitiloja.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Hallitus on viimeksi valittu kahdeksi vuodeksi, joten nyt ei ole tarpeen valita uutta hallitusta. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Viikin tonttia 36190/4 ja omistaa tontilla olevan viime syyskuussa valmistuneen rakennuksen, joka on osin kaupungin ympäristökeskuksen, osin Helsingin yliopiston käytössä.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, josta kaupunki omistaa 75 % ja Helsingin yliopisto loput. Hallitus on viimeksi valittu kahdeksi vuodeksi, joten nyt ei ole tarpeen valita uutta hallitusta.

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Yhtiö hallitsee vuokraoikeudella Kumpulan tonttia 24928/78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta.

Kaupungin hallitsemissa tiloissa toimii kaupungin päiväkoti. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, josta kaupungin omistusosuus on 75,6 %.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalo hallitsee vuokraoikeuden nojalla Kaapelitehtaan tonttia ja omistaa sillä olevan rakennuksen. Yhtiölle on vuokrattu myös Suvilahden alkuperäisestä käytöstä poistunut energiatuotantoalue ja luovutettu pääosa sillä olevista rakennuksista. Kaapelitehdas toimii rakennuksissa vuokraisäntänä ja kulttuurituotantokeskuksena, jonka toimialana on vuokrata ateljee-, työ, näyttely- ja esitystiloja.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Kaisaniemenkadun alaista noin 10 500 m2:n suuruista tilaa ja omistaa siellä sijaitsevan metroaseman. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle.

Kaupunki omistaa 62,08 % yhtiön osakkeista.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Yhtiö omistaa kaupungin vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen, jossa on aiemmin toiminut mm. Käpylän terveysasema. Rakennuksessa ei nyt ole kaupungin palvelutoimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 54,5 %.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa Puistolan tontin 40102/2, jolla sijaitsee liikerakennus.

Kaupunki omistaa yhtiöstä terveysasemahuoneiston. Kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on 58,2 %.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungissa sijaitsevaa tonttia nro 54004/3 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta. Rakennuksessa toimii kaupungin päiväkoti.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 66 %.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kaupungin kokonaan omistama yhtiö omistaa määräalan Suutarilan tontista 40149/4. Yhtiö on tullut kaupungin omistukseen maanhankinnan kautta ja yhtiön omistaman kiinteistön uudelleen kaavoittamista ja mahdollista luovuttamista selvitetään.

Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiö omistaa vuokratontilla sijaitsevan monitoimitalon, jossa toimii mm. peruskoulu ja korttelitalo.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 82,8 %.

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab

Yhtiö omistaa Viikissä vuokratontilla toimivien Gardenian ja kahden päiväkodin rakennukset.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 91,26 %.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo hallitsee kaupungin vuokraoikeuden perusteella Kampin tonttia 216/1 ja tontilla sijaitsevaa omistamaansa ja pääosin Helsingin Energia -liikelaitokselle vuokrattua rakennusta.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita omistamansa Tennispalatsirakennuksen tonttia sekä tontilla omistamaansa museo- ja liikerakennusta.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kontulan Palvelutalo Oy

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla tontteja 47021/8 ja 10 ja omistaa sinne rakennetut liiketalon ja nuoriso- ja kirjastotalon.

Kaupunki omistaa 62 % keskinäisen yhtiön osakkeista. Muita osakkaita ovat HOK-Elanto ja kaupungin osittain omistama Urheiluhallit Oy.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan harjoittaminen ja toiminnan edellyttämien tilojen, laitteiden sekä järjestelmien ja tieto- ja muiden verkkojen omistaminen, hallinta ja ylläpito. Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Lasipalatsi-rakennusta piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä omistamiaan laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja edelleen media- ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin tarkoituksiin.

Yhtiön vuokrasopimus tilakeskuksen kanssa on määräaikainen 15.10.2015 asti, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Yhtiön vuokraamasta rakennuksesta on osa suunniteltu luovutettavaksi Amos Andersson taidemuseohankkeelle.

Yhtiön hallituksessa on luottamushenkilöedustus. Yhtiön osakekanta on kokonaan kaupungin omistuksessa.

Malmin Liiketalo Oy

Keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa Malmin tontin 38060/6 ja sillä olevat kaksi liike- ja toimistorakennusta. Rakennuksissa toimii sosiaaliviraston eri yksiköitä ja kiinteistöviraston geotekninen osasto.

Rakennuskannasta osa on vanhaa ja osa tontista saattaisi vanha osa purkamalla olla osoitettavissa asuntorakentamiseen. Kiinteistön kehittämistä tutkitaan yhteistyössä kiinteistöviraston ja asemakaavaosaston kanssa.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 56,4 %.

Palvelukeskus Albatross Oy

Keskinäinen kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Vuosaaren tonttia 54180/2 ja omistaa sillä olevan rakennuksen, jossa toimii useita sosiaali- ja terveysvirastojen yksiköitä, minkä lisäksi seurakunnilla ja Kelalla on rakennuksessa palveluitaan.

Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 70,1 %.

Talousarviossa asetetut tavoitteet

Talousarviossa vuodelle 2013 on asetettu tytäryhtiökohtaisia tulostavoitteita mm. keskeisimmille tytäryhteisöille.

Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on kaupungin omalle toiminnalle asetettua tuottavuuden nousua vastaava tuottavuuden kasvu (vähintään 1 %).

Sitovaksi tavoitteeksi on ehdotukseen sisältyville Finlandiatalo Oy:lle, Helsingin Leijona Oy:lle, Kiinteistö Oy Kaapelitalo Oy:lle, Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalolle, Kiinteistö Oy Tennispalatsille ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:lle asetettu kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinnousun verran.

Tämän lisäksi näille on asetettu muiksi tavoitteiksi tuottavuusmittauksen kehittäminen, asukastyytyväisyysmittauksen kehittäminen ja energiankulutuksen osalta se, että kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Osalle yhtiöistä on muuksi tavoitteeksi asetettu vuokrausastetta koskeva vähimmäistavoite; Finlandiatalo Oy:lle 45 %, Helsingin Leijona Oy:lle 90 %, Kiinteistö Oy Kaapelitalolle, että vuokrausaste säilyy edellisen vuoden tasolla ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:lle 97 %. Kiinteistö Oy Helsingin toimitilojen muuna tavoitteena on sen omistamien kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

Lopuksi

Kysymys on yhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten ohjeistuksesta, jolla niin toimihenkilövalinnat kuin konserniohjauskin yhtiöissä varmistetaan.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004 (1119 §) päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Näitä on noudatettu yllä olevissa yhtiöissä, ellei toisin

Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 (109 §) hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §).

Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio,
joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Henkilövalinnoissa otetaan huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukainen miehiä ja naisia koskeva tasapuolisuusvaatimus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöt 2014, Kaj

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Tarkastusvirasto

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566