Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/4

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskeva selvitys

HEL 2013-016069 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimitusjohtajan antaman selvityksen yhtiön taloustilanteesta.

Esittelijä

Oy Gardenia-Helsinki Ab on Helsingin kaupungin (90 %) ja Helsingin yliopiston (10 %) omistama yhtiö, joka tuottaa viher- ja ympäristöalan palveluja yhteistyössä mm. Helsingin kaupungin eri virastojen kanssa. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. luontokoulu, opastetut puutarhakierrokset ja luontoretket, kurssit sekä puutarhaneuvonta. Lisäksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tiloja vuokrataan kokous- ja juhlakäyttöön.

Oy Helsinki-Gardenia Ab toimii vuokratiloissa, jotka omistaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab. Kiinteistöyhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Helsingin kaupunki 91,26 % ja Helsingin yliopisto (8,74 %).

Yhtiön kokonaistulot muodostuvat palvelutoiminnan liikevaihdosta ja kaupungin avustuksesta. Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaistuotot tulevat olemaan 947 448 euroa (vuosi 2012: 946 172 euroa), josta avustuksen osuus on 608 000 euroa. Avustuksen osuus on pysynyt samalla tasolla viime vuodet.

Merkittävin syy palvelutoiminnan tuottojen laskuun on virastojen tilausten osittainen väheneminen (luontokoulu). Luontokoulun rahoituksen pienentymisen jälkeen yhtiö ei ole löytänyt korvaavaa liikevaihtoa.

Vuoden 2013 alustavan tilinpäätöksen mukaan kokonaiskulut ovat 1 098 761 euroa (vuosi 2012: 1 076 281 euroa). 

Yhtiön suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset ja vuokrat. Yhtiön palveluksessa työskentelee 9 henkilöä ja henkilöstökulut vuonna 2013 ovat 460 112 euroa (vuosi 2012: 467 657 euroa).  Yhtiön vuokrakulut vuonna 2013 olivat 473 533 euroa (vuosi 2012: 441 083 euroa). Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan vuokrat tulisivat olemaan 535 848 euroa. Vuokramenoja lisää määräaikaisen vuokranalennuksen päättyminen.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan - 145 100 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 119 251 euroa. Vuoden 2014 tulosennusteen mukaan yhtiön tulos on - 214 153 euroa.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimitusjohtaja Sari Oikarinen antaa selvityksen taloustilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566