Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2014 - 2015 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2014-000352 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Hannu Juvonen henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Idän palvelualuejohtaja Merja Etholén-Rönnberg henkilökohtaisena varajäsenenään etelän palvelualuejohtaja Arja Peiponen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta. 

Arviointipäällikkö Riina Lilja henkilökohtaisena varajäsenenään pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytinen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2014. 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.  

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2014 - 2015 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajaksi osastopäällikkö Hannu Juvonen henkilökohtaisena varajäsenenään ylilääkäri Ari Aimolahti, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi hallintoylilääkäri Jukka Pellinen henkilökohtaisena varajäsenenään talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Jäseniksi:

Puheenjohtaja Juhani Saari henkilökohtaisena varajäsenenään pääsihteeri Markku Honkasalo, molemmat Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä.

Idän palvelualuejohtaja Merja Etholén-Rönnberg henkilökohtaisena varajäsenenään etelän palvelualuejohtaja Arja Peiponen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta. 

Arviointipäällikkö Riina Lilja henkilökohtaisena varajäsenenään pohjoisen palvelualuejohtaja Anna-Liisa Lyytinen, molemmat sosiaali- ja terveysvirastosta.

Erityissuunnittelija Katja Rimpilä henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen, molemmat kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolta.

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2014. 

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.  

Edelleen konsernijaosto päättänee kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastusyhteisölle palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan. 

Tiivistelmä

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen 2 §:n mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja tutkimustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutus- palveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa voidaan näitä palveluja antaa muillekin sotaveteraaneille ja vanhuksille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.     

Vuonna 2012 uudistettujen sääntöjen 4 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nimittää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi Valtiokonttori nimittää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen niin kauan kuin Valtiokonttori ostaa säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan hoito- ja kuntoutuspalveluja.  

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa sen vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu. 

Sääntöjen 10 §:n mukaan vuosikokouksessa nimetään yksi Helsingin kaupungin valitsema hyväksytty tilintarkastaja ja yksi hyväksytty varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.  

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että säätiön hallituksen jäsenet nimettiin 20 ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että säätiön perustajista kolme sotainvalideja edustavaa järjestöä valitsi kukin yhden jäsenen ja tälle varajäsenen, ja nämä yhdessä puheenjohtajan ja tälle varajäsenen. Helsingin kaupunki valitsi varapuheenjohtajan ja kaksi jäsentä varajäsenineen. Esittelijä pitää tärkeänä, että sotainvalidien edustus säätiön hallituksessa jatkuu. Tasapuolisimmin eri järjestöjä edustaa Sotainvalidien Veljesliitto ry, jonka kaksi toimihenkilöä on antanut suostumuksensa hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi päätösehdotuksen mukaisesti.     

Päätösehdotuksessa esitetyt kaupungin edustajat perustuvat ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Päätösehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan 27.11.2013 nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434) Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Oulunkylän sairaskotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2013 pidetyistä kahdeksasta kokouksesta on maksettu tässä mainittujen päätösten mukaisesti.      

Tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566