Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014

HEL 2014-000777 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite, tytäryhtiöt

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- kehottaa yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Bussiliikennekonserniin kuuluu kaksi Helsingin Bussiliikenne Oy:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä, HelB-Fleet Oy ja Helsingin Palveluauto Oy. Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Kiinteistö Oy Espoon Terminaali, jonka toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 50 % ja Espoon kaupungin 50 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle, joten 2014 hallituksen puheenjohtajan nimeää Espoo. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin ja Espoon edustajat ovat sopineet, että nyt valittava tilintarkastaja valitaan aluksi Helsingin toimesta.

MetropoliLab Oy, jonka toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Kaupungin omistusosuus on 69,0 %. Muina osakkaina ovat Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Helsingin Bussiliikenne Oy on 30.12.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt omistamansa 32,9 % osuuden osakkeista Helsingin kaupungille. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä, mutta yhtiöjärjestystä on tarkoitus muuttaa siten, että jäsenmäärä on kaksi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy Ab, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Liitteenä 1 on luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta yhtiökokousedustajalle annettavaan ohjeistukseen tulisi lisätä maininta samojen hallituksen jäsenten valinnasta myös konsernin tytäryhtiöön Helsingin Palveluauto Oy:öön.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Yhtiöiden osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöissä on noudatettu kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004, 1119 § mukaista palkkiokäytäntöä.

Ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan 27.11.2013 esittämän mukainen, Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin osalta tarkastuslautakunnan 6.2.2013 esittämän mukainen.

Tilitarkastajien palkkiot noudattavat tarkastuslautakunnan 30.1.2013 ja 27.11.2013 hyväksymiä perusteita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite, tytäryhtiöt

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566