Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014

HEL 2014-000778 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhtiöt 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Länsimetro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

USP Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Óy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Länsimetro Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

- hallintojohtaja Yrjö Judströmiä liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä:

Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 28 % ja Espoon 72 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5, jonka toimialana on hallita Suutarilassa sijaitsevia pysäköintitontteja ja pysäköintilaitosta. Kaupunki omistaa noin 36 % yhtiön osakkeista. Yhtiössä on lisäksi useita muita osakkaita. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja. Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka valinta ei kuulu kaupungille.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS kolme ja Espoo yhden. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä on liitteenä 1.

Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkio noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 13.9.2004 § 1119 ja kaupunginvaltuuston 12.12.2012 § 434 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia periaatteita. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkio tällä hetkellä 200 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2 185 euroa.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n osalta kokouspalkkio noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 13.9.2004 § 1119 ja kaupunginvaltuuston 12.12.2012 § 434 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia periaatteita. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkio tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Tilintarkastajan palkkion määrääminen ei kuulu kaupungille.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot perustuvat HUS:n hallituksen 25.3.2013 tekemään päätökseen ja yhtiön yhtiökokouksen viimeksi 25.3.2013 tekemään päätökseen. Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin.  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1680 euroa/vuosi. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhtiöt 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Länsimetro Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

USP Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Óy Helsingin Tapulikaupungintie 5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Yhtiökokousedustajaksi nimetty

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566