Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen toimielimiin

HEL 2014-001103 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, pois lukien EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Voimapiha Oy

-        kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten  mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kj osakkuus ja muut yhteisöt

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

-        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen yhtiöiden vuoden 2014 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, pois lukien EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Voimapiha Oy

-        kehottaa Helsingin Energiaa edustamaan Helsingin kaupunkia EPV Energia Oy:n Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n vuoden 2014 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa

-        kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten  mukaisesti sekä

-        kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt: Art and Design City Helsinki Oy Ab, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ja Voimapiha Oy.

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n toimialana on avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Helsingin kaupungin omistusosuus on 35,2 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. Helsinki nimeää yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 350 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 3 600 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n toimialana on pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi. Helsingin kaupungin omistusosuus on 45,0 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n toimialana on kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja myynti, yrityshautomotoiminnan harjoittaminen. Helsingin kaupungin omistusosuus on 28,6 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka toimivat tehtävässään toistaiseksi.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 250 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Helsingin kaupungin omistusosuus on 34,0 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Voimapiha Oy:n toimiala on omistaa ja hallita vesivoimalaitoksia ja vesivoimalaitososuuksia, omistaa pääasiassa vesivoimalaitoksia omistavien yhteisöjen osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa muuta siihen liittyvää toimintaa. Helsingin kaupungin omistusosuus on 33,3 %. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Muut yhteisöt

Muut yhteisöt: Culminatum Innovation Oy Ltd, EPV Energia Oy, Finestlink Oy ja Kemijoki Oy.

Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnan tarkoituksena on parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkeaa osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä Uudellamaalla. Helsingin kaupungin omistusosuus on 8,1 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu 9 jäsentä, joista Helsinki nimeää yhden. Yhtiöllä on keskuskauppakamarin hyväksymä varsinainen tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään toistaiseksi.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 350 euroa per kokous ja puheenjohtajan kokouspalkkioksi 530 euroa per kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

EPV Energia Oy:n toimialana on rakentaa voimalaitoksia ja niiden edellyttämiä voimansiirtolaitteita sekä harjoittaa energiantuotantoa tai -hankintaa ja luovuttaa tuotettu energia yhtiön osakkaille. Helsingin kaupungin omistusosuus on 7,5 %. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä, joista Helsinki nimeää yhden varsinaisen jäsenen. Yhtiö valitsee kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Finestlink Oy:n toimialana on omistaa ja hallita osakkeita sähkön siirtojärjestelmiä Suomessa ja Baltian maissa rakentavassa ja omistavassa yhtiössä. Helsingin kaupungin omistusosuus on 40 %. Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää kaksi.

Esittelijä toteaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Kemijoki Oy:n toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa. Helsingin kaupungin omistusosuus on 0,9 %. Yhtiöllä on hallintoneuvosto ja hallitus. Helsingin kaupunki nimeää yhden hallintoneuvoston jäsenen ja yhden hallituksen jäsenen.

Esittelijä toteaa, että yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 600 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 1 600 euroa/kk, varapuheenjohtaja 850 euroa/kk ja hallituksen jäsen 720 euroa/kk. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 600 euroa/kokous, jäsen 500 euroa/kokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kj osakkuus ja muut yhteisöt

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yhtiöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Energia

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566