Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2014

HEL 2014-000372 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2014 i Kyrkslätt:

Stadens representanter

 

Personliga ersättare

 

Parti/grupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredraganden

Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (10.1.2014) att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdag 10.4.2014 i Kyrkslätt. Medlemskommunerna ombeds att utse sina representanter till mötet senast 14.3.2014. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är detsamma som antalet representanter.

Efter att koncernsektionen valt representanter till förbundsmötet fattar stadsstyrelsens ordförande separat beslut om tjänsteresan i enlighet med instruktionen för stadsstyrelsen och arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.

Koncernsektionen beslutade 18.2.2013 § 11 utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2013 i Borgå:

Stadens representanter

 

Personliga ersättare

 

Parti/grupp

Tuomas Tiihonen

 

 

 

Saml.

Marjatta Donner

 

 

 

Gröna

Nina Brunberg

 

 

 

Gröna

Mikael von Nandelstadh

 

Laura Kuisma

 

SDP

Elisabeth Helander

 

Olof Cantell

 

SDP

Lotta Staffans

 

Henrik Nyholm

 

VF

Maria Björnberg-Enckell

 

 

 

SFP

Björn Månsson

 

Tom Biaudet

 

SFP

Björn Fant

 

Susanne Kollin

 

SFP

Johanna Sandberg

 

Cecilia Ehrnrooth

 

SFP

 

 

 

Föredragande

stadsdirektör

Jussi Pajunen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Bilagor

1

Maakuntaliiton kirje 10.1.2014

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt edustajat ja varaedustajat

Bilaga 1

För kännedom

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566