Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/3

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Ryj-toimialaan kuuluvien muiden yhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2014

HEL 2014-000781 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2014 yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun kevään 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiöiden hallitukseen valittavaksi henkilöt liitteen 1 mukaisesti.

- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muut yhtiöt 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa

- asiamies Rain Mutkaa liikennelaitos-liikelaitoksesta edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkin kevään 2014 yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun kevään 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtiöiden hallitukseen valittavaksi henkilöt liitteen 1 mukaisesti.

- kehottaa kaupungin edustajaa esittämään tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien eräiden muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat:

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki, jonka toimialana on omistaa ja hallita Ruoholahdessa sijaitsevaa maanalaista pysäköintilaitosta sekä maanalaista osaa ao. tontista. Kaupunki omistaa noin 9 % yhtiön osakkeista. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, jossa Helsingin kaupunki on vähemmistöosakkaana. Osakkeet 1 -1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m2 ja osakkeet 5059 - 5414 ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja. Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinta on tarkastuslautakunnan 30.11.2013 ehdotuksen mukainen.

Esittelijä toteaa, että kummankaan yhtiön hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muut yhtiöt 2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahden Parkki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Yhtiökokousedustajaksi nimetty

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566