Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2014

HEL 2014-000372 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2014 Kirkkonummella seuraavat henkilöt:

Kaupungin edustajat

 

Henkilökohtaiset varaedustajat

 

Puolue/ryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä

Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (10.1.2014), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 10.4.2014 Kirkkonummella. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 14.3.2014 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

Konsernijaoston valittua edustajat liittokokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää erikseen virkamatkasta Khn johtosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Konsernijaosto päätti 18.2.2013 § 11 nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2013 Porvoossa seuraavat henkilöt:

Kaupungin edustajat

 

Henkilökohtaiset varaedustajat

 

Puolue/ryhmä

Tuomas Tiihonen

 

 

 

Kok.

Marjatta Donner

 

 

 

Vihr.

Nina Brunberg

 

 

 

Vihr.

Mikael von Nandelstadh

 

Laura Kuisma

 

SDP

Elisabeth Helander

 

Olof Cantell

 

SDP

Lotta Staffans

 

Henrik Nyholm

 

Vas.

Maria Björnberg-Enckell

 

 

 

SFP

Björn Månsson

 

Tom Biaudet

 

SFP

Björn Fant

 

Susanne Kollin

 

SFP

Johanna Sandberg

 

Cecilia Ehrnrooth

 

SFP

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Maakuntaliiton kirje 10.1.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt edustajat ja varaedustajat

Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566