Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/2

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Niemikotisäätiön tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2014

HEL 2014-000354 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2014 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.  

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan. 

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.    

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Niemikotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä vuodeksi 2014 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.  

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan. 

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.    

Esittelijä

Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.     

Niemikotisäätiön sääntöjen 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksyttyjä tilintarkastajia.   

Tarkastuslautakunta on 27.11.2013 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on 19.12.2013 nimennyt varatilintarkastajan ehdolle säätiön tilejä tarkastamaan vuodeksi 2014. 

Esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja /tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012 § 434). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Niemikotisäätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa enintään edellä mainitut palkkiot. Vuonna 2013 kokouksista (kuusi hallituksen kokousta ja vuosikokous) on maksettu palkkioina hallituksen jäsenille 120 euroa ja puheenjohtajalle 160 euroa. Puheenjohtajalle ei ole maksettu vuosipalkkiota.         

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Niemikotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566