Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

13.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen v. 2014 - 2016

HEL 2013-013115 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Selim Eskelinin säätiön hallitukseen kaupunginorkesterin intendentti Gita Kadambin varsinaiseksi jäseneksi ja viestintäpäällikkö Marianna Kankare-Loikkasen kaupunginorkesterista hänen varajäsenekseen, toimikaudeksi joka kestää vuodet 2014 - 2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Selim Eskelinin säätiön hallitukseen kaupunginorkesterin intendentti Gita Kadambin varsinaiseksi jäseneksi ja viestintäpäällikkö Marianna Kankare-Loikkasen kaupunginorkesterista hänen varajäsenekseen, toimikaudeksi joka kestää vuodet 2014 - 2016.

Esittelijä

Selim Eskelinin säätiö pyytää jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeämistä säätiön hallitukseen. Selim Eskelinin säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen 3 §:n nojalla avustaa stipendejä antamalla lahjakkaita laulun, urkujen ja pianonsoiton sekä sävellyksen opiskelijoita sekä perustaa koti Sibelius-Akatemian vähävaraisia oppilaita varten. Sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallituksen muodostavat kolmeksi vuodeksi kerrallaan määrätyt ja Suomen Pankin johtokunnan, Suomen kanttori-urkuriliiton vuosikokouksen sekä Helsingin kaupunginhallituksen valitsemat jäsenet ja heille valitut varajäsenet.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Nimetyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566