Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/1

 

13.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättänee valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566