Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

09.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 186

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2013

HEL 2013-015400 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.12.2012 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28:ssa ja siellä hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu

2

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisen yhtiökokouskutsun liite

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.12.2012 klo 9 oikeuspalveluiden tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28:ssa ja siellä hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 14.11.2013 (1149 ja 1150 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan
Riistavuoren vanhustenkeskuksen ja vanhainkoti Antinkodin apporttiomaisuutena Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille. Apporttiluovutukset saadaan tehdä edellyttäen, että kaupunginvaltuusto
myöntää tarkoitukseen tarpeellisen lisämäärärahan. Kaupunginhallituksen ehdotus lisämäärärahan myöntämiseksi käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.12.2013.

Nyt yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö päättää osakeannista antamalla 4 kappaletta uusia nimellisarvoltaan 1 000,00 euron osakkeita osakeyhtiölain merkintäetuoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin merkittäväksi yhteensä 8 989 604,00 euron merkintähintaan.

Merkintähinta perustuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti apporttiomaisuuden arvostamiseen kirjanpitoarvoonsa.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot on kaupungin kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, joka on perustettu hallinnoimaan ja ylläpitämään Helsingin kaupungin erityisasumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä.

Molemmat, Riistavuoren vanhustenkeskus ja vanhainkoti Antinkoti, tulevat yhtiön käyttöön palveluasumiseen otettaviksi. Kiinteistöillä on huomattava merkitys yhtiön palveluasumiseen keskittyvän ydinliiketoiminnan vahvistamisessa ja kehittämisessä.

Menettely tukee vanhusten palvelujen järjestämisessä meneillään olevaa kaupungin strategiaohjelman mukaista rakennemuutosta, jossa nykyisestä laitosrakenteesta siirrytään vaiheittain pääosin palveluasumisen toimintatapaan.

Apporttisiirrot ovat tarkoituksenmukaisia mm. siksi, että yhtiö on erikoistunut hoitamaan ARA:n korkotukilainoituksen ja siihen sidotun investointiavustuksen edellyttämät prosessit yhdessä asuntotuotantotoimiston kanssa sosiaaliviraston erityisasumiskohteissa.

Kaikki siirrettävät kohteet edellyttävät peruskorjausta ja teknisiä ja toiminnallisia muutoksia. Yhtiö on oikeutettu alv-palautukseen, joten vero ei rasita rakennuskustannuksia. Hanke on taloudellisesti tarkoituksenmukainen myös siksi, että vielä vuoden loppuun on voimassa varainsiirtoverolain väliaikainen muutos, jonka johdosta esitetyt apporttiluovutukset ovat varainsiirtoverosta vapaita.

Yhtiön kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on liitteenä 1 ja kutsun liite liitteenä 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu

2

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräisen yhtiökokouskutsun liite

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566