Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

09.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 188

Selvitys toimenpiteistä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi

HEL 2013-007001 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi suunnitelman UMO-säätiön talouden tasapainottamiseksi.

Samalla konsernijaosto toteaa, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Umo-säätiön osavuosikatsaus 3/2013

2

UMO säätiön tulo- ja menokertymä

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi suunnitelman UMO-säätiön talouden tasapainottamiseksi.

Samalla konsernijaosto toteaa, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Esittelijä

UMO-säätiö on perustettu vuonna 2008 eriyttämällä sen toiminta Helsinki-viikon säätiöstä. Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin. UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, joka koostuu 16-hengen orkesterista. Lisäksi säätiön hallinnossa työskentelee viisi henkilöä.

Vuoden 2013 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan (ennuste 3/2013) olevan - 55 170 euroa. Vastaava tulos vuonna 2012 oli - 228 068 euroa.

Helsingin kaupunki avustaa Umo-säätiötä vuosittain, vuosi 2012: 700 000 euroa, vuosi 2013: 780 000 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa avustus on 780 000 euroa.

Toimenpiteitä Umo-säätiön talouden tasapainottamiseksi käsiteltiin konsernijaostossa 10.6.2013. Konsernijaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että konsernijaostolle esitellään vaihtoehtoisia tapoja UMO:n talouden tasapainottamiseksi lähtökohtaisesti nykyisen rahoituksen puitteissa.

UMO-säätiön puheenjohtaja Juha Levo ja toimitusjohtaja Eeva Pirkkala esittelevät toimenpiteitä säätiön talouden tasapainottamiseksi konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Umo-säätiön osavuosikatsaus 3/2013

2

UMO säätiön tulo- ja menokertymä

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2013 § 178

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-007001 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

10.06.2013 Palautettiin

27.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566