Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

09.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 182

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -aiheet keväällä 2014

HEL 2013-013897 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti kokoontua 13.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 9.6.2014 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00.

Lista kokouskohtaisista aiheista on liitteenä.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Samalla konsernijaosto päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päätti

-        että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

-        että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsernijaoston kokoussuunnitelma kevätkausi 2014

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kokoontua 13.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. ja 9.6.2014 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17:00.

Lista kokouskohtaisista aiheista on liitteenä.

Konsernijaoston kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

Samalla konsernijaosto päättänee, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päättänee

-        että pöytäkirja konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä ja

-        että konsernijaoston kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsernijaoston kokoussuunnitelma kevätkausi 2014

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566