Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

09.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 184

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja Palmian edustajista muodostettua selvitystyöryhmää 15.2.2014 mennessä selvittämään

- toimintamallia, jossa Palmian toiminta on jaettu kahteen osaan, catering-toimintaan ja muuhun toimintaan,

- catering-toiminnan ruokapalvelukonsepteja,

- catering-toiminnan järjestämistä toimialoittain (koulu- ja päiväkotiruokailu, hoitoalan ruokailu, henkilöstöruokailu) kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi,

- Palmian muun kuin catering-toiminnan järjestämistä kaupungin sisäiseksi toiminnaksi tai markkinaehtoiseksi toiminnaksi ja

- hallintokuntien omana toimintana tuotettujen tukipalvelujen (esim. sosiaali- ja terveysviraston siivous- ja kiinteistöhuolto) keskittämistä Palmiaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Esittelijä

Kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Lakimuutokseen sisältyy kilpailluilla markkinoilla toimimiseen liittyvä yhtiöittämisvelvollisuus, jolla on tarkoitus edistää kilpailuneutraliteettia. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Kuntalain muutoksesta johtuen kaupungin tulee arvioida omia toimintojaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupunki ei ilman lain mukaista perustetta harjoita toimintaa kilpailuilla markkinoilla virasto- ja/tai liikelaitosmuodossa laissa määritellyn siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013, 122 § strategiaohjelman vuosille 2013–2016. Strategiaohjelman kohdassa ”Omistajapolitiikkaa selkiytetään” todetaan yhtenä toimenpiteenä:

"Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla."

Strategian toimeenpanopäätöksessään 20.5.2013, 605 § kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Asian valmistelua varten on muodostettu selvitystyöryhmä talous- ja suunnittelukeskuksen sekä Palmian edustajista. Työryhmän työskentelyn tukena on käytetty Nordic Adviser Group Oy:n konsultteja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.11.2013 § 176

Pöydälle 25.11.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

18.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566