Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

09.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 183

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.12.2013

HEL 2013-015241 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous 2013 kutsu

2

Yhtiöjärjestysluonnos

3

Yhtiöjärjestysluonnos_muutokset näkyvissä

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

Helsingin Matkailu Oy:n toimialana on Helsingin seudun matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy kaupunginvaltuuston 27.11.2013 hyväksymään talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämiseen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus 2.12.2013 kehotti Helsingin Matkailu Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylimääräinen yhtiökokous 2013 kutsu

2

Yhtiöjärjestysluonnos

3

Yhtiöjärjestysluonnos_muutokset näkyvissä

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oike

Taske

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566