Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

09.12.2013

 

 

 

 

 

 

§ 185

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013

HEL 2013-015324 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan
varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan
varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.

Esittelijä

Kaupunki on vähemmistöosakas Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo -nimisessä keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa Helsingin
kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana. Hallituksen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen syysyhtiökokouksen päättymiseen.

Syysyhtiökokouksessa on tarkoitus päättää paitsi yhtiön toimielinten valitsemisesta, talousarviosta ja vastikkeen määräämisestä, myös julkisivusaneerauksen teettämisestä siihen liittyvine rahoituksineen, lainavaltuuksineen ja vakuusjärjestelyineen, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta mm. niin, että yhtiössä siirrytään yhteen vuosittain pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kisällitalon kokouspalkkio on 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Palkkio vahvistettiin yhtiökokouksessa 12.12.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Tilakeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566