Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 167

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestäminen

Pöydälle 18.11.2013

HEL 2013-014056 T 00 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämistä koskevan selvitystyön tilannekatsauksen.

Esittelijä

Kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Lakimuutokseen sisältyy kilpailluilla markkinoilla toimimiseen liittyvä yhtiöittämisvelvollisuus, jolla on tarkoitus edistää kilpailuneutraliteettia. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi.

Kuntalain muutoksesta johtuen kaupungin tulee arvioida omia toimintojaan, jotta voidaan varmistua siitä, että kaupunki ei ilman lain mukaista perustetta harjoita toimintaa kilpailuilla markkinoilla virasto- ja/tai liikelaitosmuodossa laissa määritellyn siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013, 122 § strategiaohjelman vuosille 2013–2016. Strategiaohjelman kohdassa ”Omistajapolitiikkaa selkiytetään” todetaan yhtenä toimenpiteenä:

"Palmian, Helsingin Energian ja Helsingin Sataman toiminta- ja hallintomallit järjestetään kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla."

Strategian toimeenpanopäätöksessään 20.5.2013, 605 § kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Palmia-liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotukset toiminta- ja hallintomallien järjestämisestä kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla.

Asian valmistelua varten on muodostettu selvitystyöryhmä talous- ja suunnittelukeskuksen sekä Palmian edustajista. Työryhmän työskentelyn tukena on käytetty Nordic Adviser Group Oy:n konsultteja.

Konsernijaoston kokouksessa hallintomallivaihtoehtoja ja hallintomallin valinnan kannalta keskeisiä kysymyksiä esittelee konserniyksikön päällikkö **********

Kokouksessa ovat asiantuntijoina läsnä selvitystyöryhmän jäsenet **********

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566