Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 170

Hallitus, tilintarkastajat ja toimitusjohtaja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle

HEL 2013-000046 T 00 00 00

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:tä perustaessaan nimeämään yhtiön hallitukseen jäseniksi toimistopäällikkö Sami Haapasen kiinteistövirastosta, projektinjohtaja Kari Putaan, projekti-insinööri Mikko Aholan ja suunnitteluinsinööri Saara Kannon talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä Sanne Varpasen asuntotuotantotoimistosta, tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja toimitusjohtajaksi Jarmo Mattilan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Khn päätös 17.6.2013 (724 §) Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön perustamiseksi

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:tä perustaessaan nimeämään yhtiön hallitukseen jäseniksi toimistopäällikkö Sami Haapasen kiinteistövirastosta, projektinjohtaja Kari Putaan, projekti-insinööri Mikko Aholan ja suunnitteluinsinööri Saara Kannon talous- ja suunnittelukeskuksesta sekä Sanne Varpasen asuntotuotantotoimistosta, tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja toimitusjohtajaksi Jarmo Mattilan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 (724 §) perustaa Kruunuvuorenrantaan rakennettavalle uudisrakennusalueelle Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n, jonka tehtävänä on hoitaa keskitetysti alueen jätehuolto. Päätös on liitteenä 1.

Yhtiölle tulee sitä perustettaessa nimetä hallitus ja tilintarkastaja. Ehdotuksen mukaan hallitus koostuu kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen palveluksessa olevista Kruunuvuorenrannan toteuttamisesta vastaavista virkamiehistä, ja ehdotus tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tätä koskevaan päätökseen.

Samalla yhtiön toimitusjohtajaksi tulisi nimetä Jarmo Mattila, joka on nykyisellään myös Jätkäsaaren ja Kalasataman jäteyhtiöiden toimitusjohtaja ja näin valmiiksi orientoitunut uudenkin yhtiön toimialaan ja keskeisiin tehtäviin yhtiössä. Toimitusjohtajan ottamisessa tulee ottaa huomioon mm. asiaan liittyvät ostopalvelusopimusta koskevat verohallinnon ohjeet.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Khn päätös 17.6.2013 (724 §) Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön perustamiseksi

2

Yhtiöjärjestysluonnos

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallituksen konsernijaosto

Asuntotuotantotoimisto

Kiinteistövirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.06.2013 § 724

HEL 2013-000046 T 00 00 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti, että Kruunuvuorenrannan uudelle asunto- ja toimitila-alueelle toteutetaan jätteen putkikeräysjärjestelmä ja alueen yksityiset maanomistajat ja kiinteistöjen luovutuksensaajat velvoitetaan maankäyttö- ja luovutussopimuksissa liittymään alueelliseen järjestelmään, ellei kiinteistölautakunta yksittäistapauksessa perustellusta syystä toisin päätä.

B

Kaupunginhallitus päätti:

1

Perustaa Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy (ruotsiksi Kronbergsstrandens sopsug Ab) -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Kruunuvuorenrannan uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

2

Hyväksyä yhtiön liitteenä 3 olevan yhtiöjärjestyksen.

3

Merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 33 250 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 370 000 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

4

Maksaa yhtiön vuonna 2013 tai 2014 erikseen ilmoittamana ajankohtana yhtiön ilmoittaman suuruisen pääomasuorituksen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, enintään kuitenkin 1 500 000 euroa.

5

Kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia kyseisellä alueella julkisia rakennuksia rakentaessa liittymään jätteen putkikeräysjärjestelmään ja tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset käyttö- ja liittymissopimukset.

6

Kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa sen tekemään mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

C

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vahvistamaan Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön ja käyttäjiksi tulevien kiinteistöjen välillä tehtävien osakemerkintää sekä putkikeräysjärjestelmän toteuttamista ja käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.

D

Kaupunginhallitus päättäne kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta, kiinteistövirastoa ja ehdotuskohdan B yhtiötä kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja järjestelmän toimittajan kilpailutuksessa erityistä huomiota jätteiden syntypaikkalajittelua sekä jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.

E

Päätöksen kohdat A - D tehdään pannaan täytäntöön ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehtävän erillisen ehdotuksen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n lainojen vakuudeksi myönnettävästä kaupungin 9 000 000 euron suuruisesta omavelkaisesta takauksesta.

10.06.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566