Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

11.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 159

Valtakunnallisen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkeiden merkitseminen

HEL 2013-012906 T 00 00 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättänee

-        oikeuttaa Helsingin Energian liittymään perustettavan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja oikeuttaa Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa,

-        kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön osakassopimuksen oikeuttaen samalla tekemään siihen tarvittavia vähäisiä muutoksia,

-        kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön perustamiseen ja osakkeiden merkitsemiseen liittyvät tarpeelliset asiakirjat oikeuttaen Helsingin Energian tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,

-        kehottaa Helsingin Energiaa muutoin huolehtimaan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattorihankkeen edellyttämästä yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä muista sopimuksista.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtaja **********

Samalla konsernijaosto päätti todeta, että nimeämispäätöksen edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää oikeuttaa Helsingin Energian liittymään latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja merkitsemään kaupungin lukuun enintään 15 % latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustamissopimusluonnos 23.10.2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättänee

-        oikeuttaa Helsingin Energian liittymään perustettavan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja oikeuttaa Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa,

-        kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön osakassopimuksen oikeuttaen samalla tekemään siihen tarvittavia vähäisiä muutoksia,

-        kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön perustamiseen ja osakkeiden merkitsemiseen liittyvät tarpeelliset asiakirjat oikeuttaen Helsingin Energian tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia,

-        kehottaa Helsingin Energiaa muutoin huolehtimaan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattorihankkeen edellyttämästä yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä muista sopimuksista.

Lisäksi konsernijaosto päättänee nimetä sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtaja **********

Samalla konsernijaosto päättänee todeta, että nimeämispäätöksen edellytyksenä on, että kaupunginhallitus päättää oikeuttaa Helsingin Energian liittymään latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja merkitsemään kaupungin lukuun enintään 15 % latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta.

Esittelijä

Valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhteistyön lähtökohta on, että sähköauton lataaminen toimisi pääperiaatteiltaan samalla tavalla yli kaupunkirajojen liikuttaessa. Helsingin Energia on pitkäjänteisesti osallistunut sähköautojen latauspalveluiden kehittämiseen laajalla yhteistyöllä ja käytännön tarpeiden kautta yhteistyö on laajentunut valtakunnalliseksi.

Ladattavan sähköauton käyttäjä liikkuu päivittäin yli kaupunkirajojen ja yhteiskäyttömallilla varmistetaan kustannustehokas ja toimiva palvelurakenne lataamiseen. Yhteistyötä varten perustetaan latausoperaattoriyhtiö, joka toimii alustana ja yhdistää usean eri osapuolen ratkaisut käyttäjän sekä energiayhtiön kannalta kokonaisratkaisuksi. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi siihen, että eri toimijoiden hallinnoimat yksittäiset latauspisteet kehittyvät laajaksi latauspalveluverkostoksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tämä on merkittävä etu sähköautoilevalle asiakkaalle. Olennaista on järjestää latauspistokkeiden yhteensopivuus, latauspisteiden löydettävyys, tekninen asiakaspalvelu lataukseen sekä latauspalveluiden maksu- ja tietojärjestelmät.

Sähköautojen latauspisteiden yhteiskäyttömallin kehittämiseksi käynnistettiin viime vuonna laaja valmisteluhanke, jonka perusteella jatkettiin aiesopimusvaiheeseen latausoperaattoriyhtiön perustamiseksi. Aiesopimuksen Latausoperaattoriyhtiön perustamisesta 31.12.2013 mennessä on allekirjoittanut yhteensä 21 energiayritystä: Helsingin Energia, Vantaan Energia Oy, Turku Energia Oy, Pori Energia Oy, Jyväskylän Energia Oy, Nykarleby Kraftverk, Ekenäs Energi, Kotkan Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Lännen Omavoima Oy, Vaasan Sähkö Oy, Oulun Energia, Porvoon Energia Oy, Imatran Seudun Sähkö Oy, Naantalin Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Forssan Verkkopalvelut Oy, Katternö Group/Herrfors Oy Ab, Vatajankosken Sähkö Oy sekä jatkossa operaattorin yhteistyökumppanina toimivat Fingrid Oyj ja Fortum Oyj.

Valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön peruspääoma on viisi miljoonaa euroa. Latausoperaattoriyhtiön omistus jaetaan kolmeen eri kategoriaan: veturiomistajat (omistusosuus vähintään 10 %), muut suuret yhtiöt (omistusosuus vähintään 6 % mutta alle 10 %) ja pienet yhtiöt (omistusosuus alle 6 %). On tarkoituksenmukaista, että Helsingin kaupunki/Helsingin Energia on yhtiössä yksi veturiomistajista, joille myös taataan pysyvä veturiomistajan hallituspaikka. Muille omistajakategorioille on varattu yksi kiertävä hallituspaikka. Helsingin kaupungin/Helsingin Energian omistusosuus tulisi olemaan 10 - 15%, mikä tarkentuu kun yhtiön omistusrakenne kokonaisuudessaan on selvillä.

Osakkaat sijoittavat sovitun osakepääoman yhtiöön kahdessa samansuuruisessa erässä, joista toinen maksetaan yhtiön perustamisen yhteydessä ja toinen erä vuoden 2015 loppuun mennessä. Helsingin Energia rahoittaa osakepääomasijoituksen tulorahoituksellaan.

Latausoperaattoriyhteistyöllä nostetaan latauspisteiden käyttöastetta, alennetaan latauspisteiden yksikkökustannuksia sekä jaetaan välttämättömiä vuosikustannuksia (mm. latauksen tekninen asiakaspalvelu, tietojärjestelmäalusta ja tekninen huolto ja ylläpito). Yhteiskäyttömallin kehitystä on edistetty Helsingin Energian toimesta ja tällä mahdollistetaan kilpailukykyinen sähköautojen latauspalveluliiketoiminta pitkäjänteisesti. Latausoperaattorimallia rakennettaessa on huomioitu erityisesti riskejä, jotka liittyvät ladattavien sähköautojen yleistymisen hitauteen sekä tietojärjestelmien kustannuksiin.

Helsingin Energian nykyisin tarjoaman latauspalvelun ja asiakassuhteen väliin syntyy sähköautoliikenteen latauspalveluoperaattori ja samankaltainen yhtiötoiminta on käynnistynyt myös kansainvälisesti, muun muassa Saksassa, Itävallassa, Portugalissa ja Hollannissa. Kaupungin etu on, että Helsingin Energia on aktiivinen valtakunnallisessa yhteistyössä.

Latausoperaattorin toiminnan valmistelussa on sovittu yleisperiaatteista, joiden mukaan yhteistyön pitää olla avointa kaikille energiayhtiöille, ajoneuvo- ja latauslaitevalmistajille.

Sähköinen liikenne vähentää merkittävästi öljyriippuvuutta, kasvihuonekaasupäästöjä sekä paikallisia ilmansaasteita ja meluhaittoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustamissopimusluonnos 23.10.2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helen

Taske

Päätöshistoria

Helsingin Energian johtokunta 22.10.2013 § 60

HEL 2013-012906 T 00 00 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se

-        oikeuttaa Helsingin Energian liittymään perustettavan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi ja oikeuttaa Helsingin Energian merkitsemään kaupungin lukuun latausoperaattoriyhtiön osakepääomasta enintään 15 % eli 750 000 euroa,
 

-        kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön osakassopimuksen oikeuttaen samalla tekemään siihen tarvittavia vähäisiä muutoksia,
 

-        kehottaa Helsingin Energiaa allekirjoittamaan kaupungin puolesta latausoperaattoriyhtiön perustamiseen ja osakkeiden merkitsemiseen liittyvät tarpeelliset asiakirjat oikeuttaen Helsingin Energian tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia
 

-        kehottaa Helsingin Energiaa muutoin huolehtimaan valtakunnallisen sähköautojen latausoperaattorihankkeen edellyttämästä yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä muista sopimuksista.

Lisäksi johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön hallitukseen nimettäisiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtaja Markus Lehtonen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Pekka Manninen

Lisätiedot

Markus Lehtonen, Kehitysjohtaja, puhelin: +358 9 617 2475

markus.lehtonen(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566