Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

11.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 164

Kaupungin edustajan nimeämistä Y-Säätiön hallitukseen koskevan konsernijaoston päätöksen muuttaminen

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Käsittely

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Y-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee muuttaa 14.10.2013 § 149 tekemäänsä päätöstä Y-säätiön hallituksen jäsenen nimeämisen osalta ja nimetä johtava asiantuntija Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta Y-säätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2014 - 2015.

Esittelijä

Konsernijaosto nimesi 14.10.2013 § 149 kaupungin edustajat Y-säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2014 - 2015. Konsernijaoston päätös sisältyy päätöshistoriaan.

Y-säätiön hallituksessa kaupungin varsinainen jäsen on erovuorossa toimikaudella 2014 - 2015. Konserninjaoston 14.10.2013 § 149 tekemässä päätöksessä kaupungin edustaja on virheellisesti nimetty hallituksen varajäseneksi. Varajäsen ei ole erovuorossa kyseisellä toimikaudella.

Konsernijaoston 14.10.2013 § 149 tekemää päätöstä on tarpeen muuttaa Y-säätiön hallituksen varsinaisen jäsenen nimeämisen osalta päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Y-säätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.10.2013 § 149

HEL 2013-010750 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2014-2015 Timo Lepistön.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi 2014-2015 Jarmo Räihän sosiaali- ja terveysvirastosta.

Käsittely

14.10.2013 Ehdotuksen mukaan

 

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566