Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 128

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimilupahakemusluonnos

HEL 2013-010833 T 12 00 01

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan esittelemän toimilupahakemusluonnoksen tiedoksi.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan esitystä (Sj/1) viidentenä asiana.

Konsernijaosto päätti valita tämän päätöksen pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Urhon. Jäsen Torstin ollessa esteellinen, oli 124 §:ssä valittujen pöytäkirjantarkastajien valintaa täydennettävä, jotta hallintosäännön 9 §:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastaisi kaksi jäsentä.

Esteelliset: Pilvi Torsti

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saatekirje

2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos 19.8.2013

3

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos - yhteenveto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajan esittelemän toimilupahakemusluonnoksen tiedoksi.

Esittelijä

Ammattikorkeakoululain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevat lait on vahvistettu 28.6.2013. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta on annettu 4.7.2013.

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan muutetun lainsäädännön mukaan 1.1.2014. Toimilupaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n on ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimitettava toimilupahakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.9.2013 klo 16.15 mennessä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 13.8.2013, että luonnos yhtiön toimilupahakemukseksi lähetetään yhtiön omistajakunnille tiedoksi mahdollisia kommentteja varten. Omistajakuntien mahdolliset kommentit pyydetään toimittamaan 10.9.2013 mennessä.

Helsingin kaupungin omistusosuus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:stä on 42 %. Muut osakkeenomistajat ovat Espoon kaupunki (27 %), Vantaan kaupunki (26 %), Kirkkonummen kunta (4 %) sekä Kauniaisten kaupunki (1 %). Yhtiön toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Metropolian päätoimipiste on Helsingissä, lisäksi ammattikorkeakoulutoimintaa harjoitetaan Espoossa ja Vantaalla.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta ja sen jatkuminen on Helsingin kaupungin kannalta tärkeä strateginen kysymys. Kaupunginvaltuuston (24.4.2013, § 122) vahvistamassa strategiaohjelmassa 2013–2016 on muun muassa todettu, että Myllypuroon suunnitellaan Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusalue. Metropolia Ammattikorkeakoulu liittyy myös strategiaohjelmassa päätettyihin tavoitteisiin koulutus- ja työllistymispolun varmistamisesta kaikille nuorille sekä työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvään painotukseen ammatillisen koulutuksen lisäämisestä. Kaupungilla on tärkeä rooli muun muassa ammattikorkeakoulujen toiminnan ohjaajana. Kaupunki osallistuu ammattikorkeakoulujen toimintaedellytysten kehittämiseen ja tekee tiivistä yhteistyötä niiden kanssa.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on 20.5.2013 asettanut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle vuodelle 2013 tavoitteeksi ammattikorkeakoulu-uudistuksen edellyttämän toimilupahakemuksen valmistelun yhdessä omistajakuntien kanssa siten, että haettavat koulutusvastuut tuottavat parhaiten osaajia alueen työelämän tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Toimilupahakemusluonnoksen mukaan keskeiset perustelut toimiluvan myöntämiselle ovat:

Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii Suomen keskeisimmällä, nopeimmin kasvavalla talousalueella. Metropolia on kantanut yhteiskunnallista ja koulutuksellista vastuutaan luotettavasti ja sillä on tutkitusti hyvä maine niin nuorten kuin työnantajienkin keskuudessa. Metropolia on vetovoimainen työnantaja, jonka tarjoamiin työtehtäviin tulee lähes poikkeuksetta, joitain tekniikan erityisaloja lukuun ottamatta, erittäin runsaasti hyviä hakijoita. Metropolia on sitoutunut tuottamaan jatkossakin alueen työelämän tarvitsemia uudistumiskykyisiä osaajia sekä rakentamaan kotimaisten ja kansainvälisten verkostojensa kanssa yhteiskunnan kilpailukykyä vahvistavaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Ammattikorkeakoululla on vahva taloudellinen pohja toiminnalleen. Metropolialla on näyttöä myös kyvystä tehdä merkittäviä uudistuksia toiminnan tulosten parantamiseksi, mm. rakenteellinen kehittäminen, osaamisen kehittäminen, strategisen johtamisen kehittäminen. Metropolia on vahvasti verkottunut sekä alueen työelämään että kansainvälisiin toimijoihin  ja kykenee toimimaan näitä yhdistävänä osaamissiltana. Metropolia toimii useiden ratkaisujensa ansiosta ammattikorkeakoulusektorin suunnannäyttäjänä.

Esittelijä toteaa, että liitteenä oleva Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos on valmisteltu yhdessä omistajakuntien kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja ********** esittelee konsernijaoston kokouksessa ammattikorkeakoulun toimilupahakemusluonnosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saatekirje

2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos 19.8.2013

3

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemusluonnos - yhteenveto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Halke

Taske

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566