Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 126

Konsernijaoston ylimääräisen kokouksen pitäminen 18.11.2013

HEL 2013-011548 T 00 00 02

Päätös

Konsernijaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.11.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 18.11.2013.

Esittelijä

Konsernijaoston syksyn 2013 kokoussuunnitelmasta poiketen on tarpeen pitää kaupunginhallituksen konsernijaoston kokous maanantaina 18.11.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566