Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 127

Tytäryhteisöraportti 2-2013

HEL 2013-011502 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 2-2013 tiedoksi kehottaen samalla,

-        Helsingin Bussiliikenne Oy:tä, Mitox Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä

-        Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä laatimaan ohjelman taloutensa tervehdyttämiseksi.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan viidettä esitystä (Kj/5) neljäntenä asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 2_2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tytäryhteisöraportin 2-2013 tiedoksi kehottaen samalla,

-        Helsingin Bussiliikenne Oy:tä, Mitox Oy:tä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä

-        Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä ja Umo-säätiötä laatimaan ohjelman taloutensa tervehdyttämiseksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2013 toiselta vuosineljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori ja Mitox Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Manninen sekä toimitusjohtaja Lassi Metsälä antavat yhtiöitä koskevat suulliset tilannekatsaukset konsernijaoston kokouksessa.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöraportti 2_2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566