Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

16.09.2013

 

 

 

 

 

 

§ 129

Osakkuusyhteisöraportti 1-2013

HEL 2013-010910 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2013 tiedoksi.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan neljättä esitystä (Kj/4) kuudentena asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 1_2013_julkinen.pdf

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

taske

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä osakkuusyhteisöjen seurantaraportin 1-2013 tiedoksi.

Esittelijä

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut seurantaraportin raportissa luetelluista osakkuusyhteisöistä vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotiskauden osalta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Osakkuusyhteisöraportti 1_2013_julkinen.pdf

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

taske

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566